ref. lelkész pályázat 1890

II.
A dunántúli ev. ref. egyházkerület tatavidéki egyházmegyéjébe kebelezett $zoill<Ml ev. ref. egyház lelkészi állomására; melynek évi javadalma, — belsőség, stolárékon kivül, — 1883. évben eszközölt hivatalos felbecslés szerint, — szántóföld, termények s egyebekben 700 forintra számittatott, és igy a javadalom IY. osztályú.
Pályázni kívánó rendes, helyettes és segédlelkészek kellőleg felszerelendő kérvényeiket folyó évi deczember hó 15-ig Czike Lajos espereshez (O-Szőny, postahely, Komárommegye) küldjék.
A megválasztott lelkész a tatavidéki ev. ref. egyházmegye lelkészi özvegy-árva gyámoldájának jogos és kötelezett tagja leend, s állomását a mostani lelkész elköltözése után foglalhatja el.
Kelt R.-Komárom, 1890. november 22. PAP GÁBOR püspök.

Forrás: DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP 1890 – library.hungaricana.hu