hérits antal ki szomódon kezdte szolgálatát

Hérits Antal
Született Zala-Egerszegen vagyonos szülőktől. Édesatyjának jelszava és elve lévén: „annyi embert érsz, a hány nyelvet beszélsz“, éltének legfőbb törekvésé vala, gyermekeinek alapos, széles körű műveltséget és nevelést szerezni és biztosítani, s ebben czélját szerencsésen el is érte, mert Antal fia majdnem valamennyi európai nyelvet szóban és Írásban tökéletesen bírja. Gymnasiumi tanulmányait Varasdon végezvén, 1842-ben -a zágrábi papnöveldébe lépett s oly kitűnő előmenetelt tanúsított, hogy az akkori püspök, a későbbi hires bibornok, Háulik őt theologiai tanulmányai folytatása s a tudori rang elnyerése végett a központi papnöveldébe Budapestre küldötte.
Itt érte őt 22 éves korában s tanulmányainak vége felé az 1848 iki nemzeti mozgalom. Az egyetem termeiben lejátszódott jelenetek, a hazatérő felelős minisztereknek s a bécsi tanulóknak lelkes fogadtatása, Vasvárynak a muzeum csarnokaiban mondott lelkesítő beszédei a papnövendékek szíveit is hazafias lelkesedésre hangolták ; a hazafias lelkületű tanárok saját kezeikkel tűzték fel a nemzeti kokárdákat a növendékek melleire, óvatosságra intvén s idő előtt befejezvén a tanévet, hazabocsájták őket. De Hérits, mint szívben, lélekben magyar, nem térhetett vissza Zágrábba, mivel Harvátország Jellasics alatt már nyíltan fellázadt Magyarország ellen.
Az akkori tanulmányi felügyelő — a későbbi veszprémi püspök, dr. Kovács Zsigmond — magához hivatá Héritset s megkérdezte tőle: nem-e volna kedve valamelyik magyar püspöki egyházmegyébe átlépni? annyival is inkább, mivel elöljárói igen melegen ajánlanák őt.
Hérits csakhamar kész volt az igenlő válaszszal s a győri egyházmegyét választá és 1848. aug. 28-án Deáky czimzetes püspök által felszenteltetvén, első állomására a
Totisz mellett levő Szomódra küldetett, ahová a komáromi nehéz ágyuk bömbölése elhallatszott s ahol a küzdő felek győző és vert hadai naponkint megfordultak. A szerény falusi magány sehogy sem illett bele ezen zajos, háborús életbe, mely a Budapesten fellelkesitett fiatal lelkészt csak jobban ösztönözte arra, hogy segítségére menjen küzdő és haldokló testvéreinek.
így telt el az 1848—49-iki tél. 1849. tavaszán Gruyon hősies kirohanása által Komárom vára felszabadhatott az osztrák czernirozó hadseregtől, mely futásában magával ragadá az ó-szőnyi plébánost is s az így megürült s minden nyomornak kitett, ó-szőnyi plébánia ellátására Hérits rendeltetett a győri püspöki hatóság által.

forrás: Az 1848 és 1849-ik évi szabadságharczban részt vett római és görög katholikus paphonvédek albuma 1. (Nagy-Kikinda, 1892)
Arcanum